A few words on „Make it visible!” (21-29 iulie 2015) – Lorca, Spain

11822762_10204132650387963_5795410154975110705_n makeitvisible1

„Proiectul „Make it visible!” a fost despre materializarea ideilor noastre împotriva rasismului în instrumente educaționale creative care să ajute la construirea unor punți de comunicare înterculturală a toleranței, încrederii și respectului dintre oameni, indiferent de gen, rasă, orientare sexuală, religie sau oricare alte caracteristici.

Începând cu o reflecție intensă asupra tratamentului bun și a celui rău, în raport cu noi înșine și cu ceilalți, am ajuns la diverse abordări ale discriminării prezentând realitățiile din regiunile noastre, încurajând colaborarea pentru rezolvarea problemelor (de exemplu: prin teatru forum – o excelentă metodă de educație non-formală). În ciuda diferențelor, toți eram preocupați de găsirea unor metode eficiente pentru a combate rasismul invizibil și discriminarea și pentru a lupta împotriva microviolenței în contextul lucrului cu tinerii.

Poate după 8 zile de curs nu am atins complexitatea teoretică a subiectului în discuție, nici nu am ajuns la o definiție comună clară, dar cu siguranță am câștigat o experiență care ne-a deschis ochii. Mi-am dat seama că problema rasismului are mult mai multe unghiuri din care poate fi abordată; subiectul în sine este complicat și este nevoie de efort continuu pentru diminuarea manifestărilor discriminatorii de orice fel.

Cea mai importantă lecție a fost aceea că schimbarea vine cu noi înșine. Întreg proiectul ne-a provocat să ne implicăm, să îndrăznim să punem lucrurile în mișcare, să împărtășim idei și bune practici și am fost astfel unicii responsabili de îmbogățirea procesului de învățare. Metafora prietenului invizibil care ne-a tratat bine pe durata cursului poate fi exrapolkată asupra întregului proiect.

În puzzle-ul cultural global actual, identitatea este un subiect de reformare, iar relația cu celălalt variază de la acord la conflict cultural. Rădăcinile antagonismelor și discrepanțelor pot fi găsite în percepția diferită a realității: modul de a vedea lucrurile, de a gândi, sensurile, simbolurile, reprezentările. Străinul implică cunoaștere. Istoria umană nu este altceva decât un șir de încercări de  anula distanțele. Cu toate acestea, aceste spații implică nu doar diferențele, dar și libertate. Iar la sfârșitul ei se afă celălalt. Imaginile pe care le construim unul despre altul oscilează între fobie și miraj. Străinul merită să fie respectat tocmai pentru esența lui diferită și capacitatea de asurprinde prin noutate. Imaginea celuilalt poate fi creată doar după o descoperire a alterității prin noi înșine, un amestec de aici și acolo. Această reprezentare trebuie să fie astfel concepută pentru a oferi celuilalt posibilitatea de a fi tu într-o situație de comunicare interculturală.

Făcând și primind bine, în contextul multicultural plin de posibilități creat de acest proiect, ne-am transformat din străini în prieteni. Nu numai că am făcut vizibile exemple de rele tratamente astfel încât să le putem identifica în comunitățile noastre, dar ne-am concentrat de asemenea și prin conferirea unui trup și a unui suflet tratamentului bun, ca o necesitate în promovarea unei culturi a păcii.” – Ioniță Diana-Adela

11791653_10153249434106263_1416062440_n makeitvisible2


„Make it visible! Project was about embodying our ideas against racism in creative educational tools that can help building intercultural communication bridges, tolerance, mutual trust and respect between humans, no matter the gender, race, sexual orientation, religion or any other features. 

 Starting with a deep reflection on good and bad treatment towards ourselves and others we got into various approaches of discrimination, presenting our regional realities and fostering collaboration in problem solving (for example, through forum theatre, an excellent nonformal educational method). Because besides the differences, we were all concerned about finding efficient ways to combat invisible racism and discrimination and to fight against microviolences in youth contexts. 

 After 8 training days we may not have dug so deep into the theoretical complexity of the topic, nor reached a well-defined common understanding of the issue, but we certainly gained an eye-opening experience. I’ve realized that the problem of racism has many more angles, from which it can be tackled, that the topic itself is extremely tricky and that continuous effort is needed in order to reduce manifestations of discrimination of any kind.

 The most important lesson was that the change starts with us. The whole project challenged us to get involved, dare to put things into motion, share ideas and best practices, so that we were fully responsible to enrich our learning process. The metaphor of our invisible friend that treated us good during the training can be extrapolated to the whole project. In the current global cultural puzzle, identity is a topic of reformation and the relation with the other varies from agreement to cultural conflict. The roots of antagonisms and discrepancies can be found in the different perception of reality: the way of seeing things, the manner of thinking, meanings, symbols, representations, background. The foreigner involves awareness. Human history is nothing but a string of attempts to cancel distances. However, these spaces involve not only differences, but also freedom. At the end of them, stands the other. The images that we build of each other oscillate from phobia to mirage. The foreigner deserves to be respected for its precisely different essence. A true image of the other must be created only after a discovery of him throughout ourselves, mixing here with there. This representation should be designed to give the other the opportunity to be you in a situation of intercultural communication.

 By doing and receiving good, in a resourceful intercultural open space offered by the project, we turned from strangers to friends. Not only we made visible bad treatment examples so we can identify them in our communities and start fighting against, but we also focused on giving a concrete body and soul to good treatment, as a must in promoting a culture of peace.” – Ioniță Diana-Adela

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat: